باشگاه استاد حمیدرضا صفری
تصاویر بچه های باشگاه:

دانلود فایل اصلی

تصویر برادران عمادیان (هادی و مهدی) یوپ چاگی (هادی) تیو یوپ چاگی (مهدی)

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی 

 

۱. رضا شیخی

 ۲. استاد مجید پارسا

۳. فرزند استاد صفری

این بخش هنوز کامل نگردیده است و بزودی کامل می شود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهندس  |